Damir Šnjarić educen

Diplomirao 1999. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Studij stomatologije, gdje je od 2001. do kraja 2006. radio kao znanstveni novak i asistent na Katedri za bolesti zuba. Na Stomatološkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je završio znanstveni poslijediplomski studij i 2005. stekao zvanje magistra znanosti. Od 2007. do danas radi u privatnoj praksi. Na svom matičnom Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2012. stječe akademski stupanj doktora znanosti, a od 2014. radi kao poslijedoktorant Katedre za restaurativnu dentalnu medicinu i endodonciju. Zvanje specijaliste endodoncije i restaurativne stomatologije stječe 2020.

U svom svakodnevnom kliničkom radu od 2011. koristi dentalne lasere i napredna optička pomagala (operativne lupe i mikroskop), te aktivno djeluje kao istraživač i predavač, održavajući teorijske i praktične obuke za doktore dentalne medicine iz područja primjene dentalnih (diodnih, Nd:YAG i Er:YAG) lasera, te primjene rotirajućih endodontskih instrumenata, bioaktivnih i konvencionalnih restaurativnih materijala.

Ostali predavači