Ivan Puhar educen

doc. dr. sc. Ivan Puhar diplomirao je 2004. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. radi na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički ispit iz parodontologije polaže 2013. godine. Iste godine završava poslijediplomski doktorski studij na istom fakultetu, a poslijediplomski specijalistički studij Dentalne medicine 2015. godine.

U veljači 2017. izabran je u zvanje docenta na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je više radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima. Međunarodna aktivnost uključuje redovito i aktivno sudjelovanje na inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Godinu dana je boravio na znanstvenom i stručnom usavršavanju kao ITI Scholar na The University of Hong Kong. Član je nekoliko međunarodnih znanstvenih i stručnih društava.

Ostali predavači