Marko Blaskovic

Marko Blašković je diplomirao 2003 godine na Medicinskom  fakultetu u Rijeci, na Studiju stomatologije. Nakon obavljenog pripravničkog staža radi u Poliklinici Blašković. Specijalistički ispit iz oralne kirurgije polaže 2016. godine. Od 2016. godine postaje naslovni asistent na Katedri za oralnu kirurgiju Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeka. 2023 godine. nakon uspješne obrane doktorske disertacije stječe titulu doktora znanosti. Sudjeluje aktivno na više domaćih i međunarodnih kongresa. Autor je i koautor znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim recenziranim časopisima. Također, autor i koautor je više poglavlja objavljenih u stručnim knjigama, od čega tri poglavlja u sveučilišnom udžbeniku. Član je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju i Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju.

Ostali predavači