Bora Korkut Educen

Dr. Bora Korkut jedan je od međunarodno priznatih predavača iz područja restaurativne stomatologije. 2008.godine diplomirao je, a 2015.godine doktorirao na Sveučilištu Marmara te stekao zvanje Restorative Dentistry Specialist. Od 2009.godine djelatnik je Zavoda za restaurativnu stomatologiju na Sveučilištu Marmara. Aktivno je uključen u istraživanja, publiciranje i klinički rad iz područja direktnih estetskih restauracija, aplikacije i poliranja kompozita, abrazije zuba, izbjeljivanje, CAD/CAM restauracije, dijagnostika karijesnih lezija i ostala srodna područja.

Dr.Bora poznat je po svojim predavanjima koja održava od 2012.godine  Direct Anterior and Posterior Aesthetic Restorations, Pre-restorative Approaches,  Dental Photography and Tooth Bleaching’.

Ostali predavači